Vedtægter for FOKUS-A – Forbundet for Kurdiske Studerende og Akademikere

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Stk. 1. Organisationens navn er: Forbundet for Kurdiske Studerende og Akademikere (FOKUS-A og herefter benævnt Forbundet)
Stk. 2. Forbundet har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Forbundet FOKUS-A er en landsdækkende ungdomsorganisation, som har til formål at arbejde for og med dansk-kurdiske unge gennem aktiviteter, som fremmer en bevidst kurdisk ungdom i et demokratisk og forpligtende fællesskab, fordi vi tror på, at bevidst identitetsdannelse styrker individets aktive deltagelse i samfundet.
Stk. 2. For at opnå det der fremgår af § 2, stk. 1 vil vi:

 1. udbrede viden om den kurdiske sag og herigennem fremme en bevidst kurdisk ungdom.
 2. udvikle unges viden om kurdisk historie, kultur og sprog.
 3. medvirke til at gøre unge samfundsbevidste.
 4. oparbejde initiativer, som fremmer unges interesser for at tage en ungdoms- og videregående uddannelse.
 5. aktivere dansk-kurdiske unge i et forpligtende fællesskab på tværs af religion, kurdiske dialekter og Kurdistans fire dele for at styrke den kurdiske samhørighed i Danmark.
 6. styrke fællesskabet blandt dansk-kurdiske unge, studerende og til dels akademikere i Danmark.

Stk. 3. Forbundet er politisk og religiøst uafhængig.

§ 3 Oprettelsestidspunkt og logo
Stk. 1. Forbundet er stiftet den 4. april 2010 og er et landsdækkende forbund.
Stk. 2. Forbundet har samme logo som lokalforeningen FOKUS-A København. Dog skal teksten ”Foreningen” i logoet erstattes med ”Forbundet” og årstallet 2008 erstattes med 2010.

§ 4 Medlemskab
Stk. 1. Forbundet optager enhver lokalforening, der tilslutter sig formålet. Lokalforeningen skal søge om medlemskab skriftligt medmindre at Forbundet er med til at stifte en lokalforening.
Stk. 2. Alle lokalforeninger har pligt til at oplyse kontaktinfo ved navn, telefon og e-mail på bestyrelsesmedlemmer, indsende referat af den årlige generalforsamling og oplyse medlemstal.
Stk. 3. En lokalforening har pligt til at oplyse om væsentlige vedtægtsændringer.
Stk. 4. Enhver lokalforening bevarer sin fulde og hele selvstændighed, og Forbundet kan ikke anfægte de enkelte medlemsorganisationers uafhængighed.
Stk. 5. Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for Forbundet og opkræves en gang om året.
Stk. 6. Kontingentet er på nuværende tidspunkt bestemt til 100 kr. om året pr. lokalforening.

§ 5 Landsbestyrelsen
Stk. 1. Landsbestyrelsen er Forbundets politiske ledelse og repræsenterer Forbundet i alle forhold.
Stk. 2. Forbundet består af en landsbestyrelse med minimum fem bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsesposterne er som minimum formand/kvinde, næstformand/kvinde og landskasserer.
Stk. 4. Landsbestyrelsen kan ved aktuelle projekter nedsætte udvalg, der kan indeholde bestyrelsesmedlemmer, medlemmer samt eksterne parter relateret til foranstående projekt.
Stk. 5. Økonomi, budgettering og regnskab foretages af landskassereren med støtte fra landsformanden/kvinden.
Stk. 6. Landsbestyrelsens opgaver omfatter mindst flg.:

 1. At afholde minimum to møder årligt.
 2. At planlægge for landsdækkende aktiviteter.
 3. At afholde det årlige landsmøde for Forbundet.
 4. At nedsætte udvalg, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt i forbindelse med et landsdækkende projekt.

§ 6 Landsmøde
Stk. 1. Landsmødet er Forbundets højeste myndighed og består af lokalforeningernes delegerede. Enhver lokalforening har mulighed for at sende 10 delegerede til landsmødet. Disse delegerede har både stemmeret og valgret.
Stk. 2. Landsmødet afholdes hvert år i maj måned og indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel. Det anbefales at lokalforeningerne afholder sine generalforsamlinger i april måned.
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt til vedtagelse, skal være landsformanden/kvinden skriftligt i hænde senest 7 dage før landsmødets afholdelse.
Stk. 4. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dette gælder dog ikke ved eksklusion af lokalforeninger og ophør (henvise til de paragraffer der taler om eksklusion og ophør). Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis én delegerede ønsker det. Dirigenten skal læse og underskrive referatet indenfor en måned og sende til landsbestyrelsen.
Stk. 5. Dagsordenen skal mindst omfatte:

 1. Vedtagelse af forretningsorden.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Præsentation af lokalforeningerne.
 5. Årsberetning og godkendelse af denne.
 6. Forslag til udtalelser.
 7. Indkomne forslag til vedtægtsændring.
 8. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af denne.
 9. Fastlæggelse af kontingent for næste år.
 10. Vedtagelse af budget for næste år.
 11. Valg af landsformand/kvinde, landsnæstformand/kvinde, landskasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 12. Evt.

Stk. 6. Valgperioder er 1-årige.

§ 7 Ekstraordinært landsmøde
Der afholdes ekstraordinært landsmøde, hvis 2/3 del af medlemmerne på landsplan ønsker dette.

§ 8 Tegningsret
Stk. 1. Foreningen tegnes af landsformanden og landskassereren for landsbestyrelsen i fællesskab
Stk. 2. Landsbestyrelsen kan godkende, at landsformand og landskasserer kan råde over dankort og netbank til Forbundets bankkonto hver for sig.

§ 9 Lokalforeninger
Stk. 1. For lokalforeningerne gælder de vedtagne vedtægter evt. modificeret efter den lokale kommunes retningslinjer eller som den enkelte lokalforening finder omfattende.
Stk. 2. Nye lokalforeninger skal godkendes af landsbestyrelsen før optagelse i Forbundet.
Stk. 3. Lokalafdelingerne har selvstændig økonomi og er beslutningskompetente.
Stk. 4. Opløses en lokalafdeling, overføres dennes midler jf. vedtægterne for lokalforeningen. Hvis der ikke er oplyst dette i lokalforeningens vedtægter, overføres dennes midler til Forbundets regnskab.

§ 10 Regnskab
Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Landskassereren er Forbundets interne revisor og skal sende regnskabet til godkendelse hos en registreret eller statsautoriseret revisor.
Stk. 2. Regnskabet fremlægges til godkendelse på landsmødet af Forbundets landskasserer.
Stk. 3. Forbundets likvide midler må kun bruges i forbindelse med dets aktiviteter og til formål, som er med til at fremme Forbundets foretagende. Aktiviteterne skal ligge indenfor rammerne af og understøtte Forbundets formål.

§ 11 Vedtægtsændringer
Forbundets vedtægter kan ændres på landsmødet, hvis ændringsforslaget er landsbestyrelsen i hænde senest 7 dage før landsmødet og hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 12 Udmeldelse
Til gyldig udmeldelse af en lokalforening kræves en skriftligt udmelding til landsbestyrelsen. Udmeldelsen er gyldig 14 dage efter modtagelsen af den skriftlige udmelding såfremt at lokalforeningen ikke er i kontingentrestance.

§ 13 Eksklusion
Stk. 1. Landsbestyrelsen kan ekskludere en lokalforening som medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, som fx strid mod Forbundets formål jf. § 2, udemokratiske handlinger og hvis lokalforeningen bringer Forbundet i dårlig lys. Beslutningen kræver dog, at 3/4 af landsbestyrelsen stemmer herfor.
Stk. 2. Landsmødet kan med 3/4 af de fremmødte delegeredes stemmer ekskludere en lokalforening. De fremmødte delegerede skal udgøre mindst 1/2 af de stemmeberettigede delegerede.

§ 14 Opløsning
Stk. 1. Forbundet kan kun opløses, når 3/4 af medlemmer er tilstede og stemmer herfor.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning vil et eventuelt overskud tilfalde den humanitære hjælpeorganisation Sarmasik Danmark.

Ændringsdato: Vedtægterne er sidst ændret 31. maj 2014